Heretaunga College

เป็นโรงเรียนมัธยมสมัยใหม่ เปิดมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี โรงเรียนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ มีนักเรียนทั้งหมด 750 คน โรงเรียนของเรามีสาขาวิชามากมายให้นักเรียนได้เลือกเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 13 – 19 ปี โดยผลการเรียนของนักเรียนที่จบจาก Heretaunga College มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีกว่ามาตรฐานของประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนต่างชาติจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน เช่น กีฬา ดนตรี การคละคร หรือ ชมรมต่างๆ ในแต่ละปีทางโรงเรียนมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเรียน เช่น เกาะใต้ หรือ โรโตรัว

เรามีเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนต่างชาติที่คอยให้ความช่วยเหลือทันทีภายในวันที่ได้รับการติดต่อ (โรงเรียนของเรามีเจ้าหน้าที่คนไทย) โรงเรียนของเราได้พัฒนาเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักเรียนและผู้สอน ประกอบไปด้วยห้องเรียนที่ทันสมัย ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ห้องคอมพิวเตอร์และทุกห้องเรียนจะมี wifi internet รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆในโรงเรียนด้วย

หลักสูตรการเรียนการสอน
ทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงวิชาการหลากหลายระดับชั้น นักเรียนสามารถเลือกเรียนในวิชาที่สนใจ หลังเลิกเรียนจะมีการเรียนการสอนพิเศษสำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในแต่ละห้องเรียนเราจะรับแค่ประมาณ 25 คนหรือน้อยกว่านั้น บรรยากาศในห้องเรียนอบอุ่นเป็นกันเอง คุณครูสามารถสอนและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

หลักสูตรอื่นๆที่เปิดสอน
• Language สถาบันเรียนภาษา เรียนทุกวันในห้องเรียน ESOL เป็นห้องเรียนเล็กๆ ที่สอนอย่างเข้มข้น
• Golf Academy สถาบันสอนกอล์ฟให้นักเรียนเรียนรู้กับผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญในด้านกอล์ฟ และนักเรียนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ Royal Wellington Golf Club
• Equestrian Program หลักสูตรการเรียนขี่ม้า นักเรียนสามารถฝึกขี่ม้า และเข้าแข่งขันได้
• School of Hospitality หลักสูตรอาหาร นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการทำอาหาร กาแฟ และอื่นๆ กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงและจะได้รับ Certificate Level 3 เรียกได้ว่าจบออกมามีความรู้ทุกอย่างใน Café

ค่าธรรมเนียม
• ค่าเล่าเรียน NZD$14,000 ต่อปี รวมค่าชุดนักเรียน
• ค่าใช้จ่ายของการเรียนภาษาอังกฤษ NZD$350 ต่อสัปดาห์
• ค่าที่พักกับครอบครัวโฮมสเตย์NZD$260 ต่อสัปดาห์ (ระยะยาว)
• ค่าที่พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ NZD$280 ต่อสัปดาห์ (ระยะสั้น)
• ค่าหลักสูตรเรียนขี่ม้า 1 ปี NZD$2,000
• ค่าหลักสูตรเรียนกอล์ฟ 1 ปี NZD$2,000
• ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี NZD$600

รายละเอียดข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม