Wellington High School

ประวัติโรงเรียน :
- เป็นผู้ส่งออกทางด้านการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ในปี 2004
- เป็นโรงเรียนสหศึกษาประจําเมืองที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ
- มีการสอนคุณภาพสูง ดำเนินการโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์

- ให้การสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
- มีหลักสูตรการเรียนให้เลือกหลากหลายที่
- มีหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนทจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิที่จบไปได้รับการรับรองในนานาชาติ
- มีการจัดให้พักกับครอบครัวโฮมสเตยและมีการจัดปฐมนิเทศ
- พรั่งพร้อมด้วยการกีฬาดนตรีและการละคร
- นักเรียนมีความยืดหยุ่นในการเลือกวันเริ่มหลักสูตรและระยะเวลาเรียนในหลักสูตร
- จัดให้มี internet account เป็นการส่วนตัวสําหรับนักเรียน
- ส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสําเร็จในสิ่งที่แต่ละคนแสวงหาและความเป็นเลิศทางวิชาการ

เมืองเวลลิงตัน – เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ :
- เป็นเมืองที่มีความสวยงามมีเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาล
- พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
- หอสมุดและจดหมายเหตุ
- สถานทูตและสถานกงศุลของประเทศต่างๆ
- มหาวิทยาลัยสองแห่ง และโพลีเทคนิคสี่แห่ง
- เมืองหลวงของนิวซีแลนด์นี้เป็นที่รู้จักดีทางด้านวัฒนธรรมและด้านชีวิตชีวาในยามค่ำคืนและสนามกีฬาอันโอ่อ่า
- เป็นเมืองขนาดเล็ก (ประชากร 300,000 คน) และเป็นเมืองที่มีความ ปลอดภยั อยู่ในประเทศที่ปลอดภัย

ค่าธรรมเนียม :
- ค่าเล่าเรียน NZ$13,750
- ค่าจัดหาที่พัก NZ$400
- ค่าที่พัก แบบ โฮมสเตย์ NZ$245 ต่อ สัปดาห์