Darfield High School

ประวัติโรงเรียน :
เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมเเละสนับสนุนด้านการศีกษา, วัฒนธรรม และมีความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา ทั้งยังเป็นสถาบันที่ประสบความสําเร็จอย่างสูง ในการทดสอบนอกสถาบัน นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญในการฝึกระเบียบวินัย โรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง Darfield ห่างจาก Christchurch ไปทางตะวันตก40 กิโลเมตรและสนามบินนานาชาติห่างจาก Darfeild เพียงแค่ 25 นาที สภาพบรรยากาศของโรงเรียนเป็นแบบชนบท ซึ่งอยู่ใกล้ชายหาด, ทุ่งสกี, ภูเขา, ทะเลสาป และป่าไม้ ในเนื้อที่ของโรงเรียน ประกอบไปด้วย ห้องเรียนที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย อาทิ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด, ห้องศิลปะ, ห้องดนตรี, ศูนย้การศึกษาของเด็กต้างชาติ และโรงยิม โดยที่ทางโรงเรียนได้ให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัย

ที่พัก
สําหรับนักเรียนต่างชาติ จะได้เข้าพักกับครอบครัวนิวซีแลนด์ซึ่งได้รับการตรวจสอบและจัดหาจากทางโรงเรียน เพื่อที่จะได้ช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนและเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับสภาพครอบครัวของชาวนิวซีแลนด์

โครงการด้านการศึกษา :
เราเตรียมนักเรียนเพื่อจะให้ได้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย, โพลีเทคนิค รวมถึงสถาบันอื่นๆ นักเรียนใน Year 11, 12, และ13 จะได้รับการเตรียมพร้อมเพื่อเก็บเครดิต วิชาในหลักสูตร สําหรับ year 11, 12 และ 13 ไดแก่ ภาษาอังกฤษ, ชีวะวิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, ภูมิศาสตร์, ประวัตศาสตร์,เศษฐศาสตร์, ศิลปะศาสตร์, การสื่อสารและเทคโนโลยี, บัญชี, ภาษาฝรั่งเศษ และ ญี่ปุ่น สําหรับหลักสูตรระดับต้นจะเรียนวิชาบังคับซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ สังคมวิทยา,เทคโนโลยี, ศิลปะ และ สุขศึกษา

หลักสูตรพิเศษ :
กีฬาและนันทนาการ เป็นวิชาบังคับ ที่ทางโรงเรียนจัดสรรให้รวมถึง สกี, แบดมินตัน, วอลเลยบอล, บาสเก็ตบอล, ฟุตบอล, เนตบอล และฮ็อกกี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเช่น การฝึกความผูกเป็นนํา การละคร, ดนตรี และการเดินทางไกล

ความช่วยเหลือในด้านภาษา :
ทางโรงเรียนได้จัดให้มีชวโมงเรียนภาษาอังกฤษ (ESOL) 4-12 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความต้องการและพื้นฐานของนักเรียน นักเรียนหลักสูตรวิชาหลักจะได้เพื่อนใหม่แบบเพื่อนตายมากมาย และพัฒนาวิสัยทัศน์และมีความเข้าใจวัฒนธรรมระดับโลก

ค่าธรรมเนียม :
ค่าเทอม ในปีการศึกษา 2555: NZ$12,000 ต่อปี
ค่าโฮมสเตย: NZ$210 ต่อสัปดาห์
ค่าจัดหาโฮมสเตย์: NZ$450 ชําระครั้งเดียว
ค่าธรรมเนียม: NZ$300
ค่าประกันสุขภาพ: NZ$500 ต่อปี